අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.03.11 දින වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති මහජන දිනය 

2011.03.11 6  
2019.03.11 2 2019.03.11 3
2019.03.11 4 2019.03.11 5
2019.03.11 1  

 

News & Events

03
Apr2019
Anti narcotic Programm " Bakmaha Diwruma"

Anti narcotic Programm " Bakmaha Diwruma"

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන...

10
Mar2019
Public Day- Welivitiya Divithura

Public Day- Welivitiya Divithura

අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත්...

Scroll To Top