මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් බක්මහ දිවුරුම ප්‍රතිඥාව ලබාදීම

2019.04.03 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඇතුළු සියළුම නිලධාරීන් සහභාගීත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.

Bakmaha 3Bakmaha 2Bakmaha 1

News & Events

03
Apr2019
Anti narcotic Programm " Bakmaha Diwruma"

Anti narcotic Programm " Bakmaha Diwruma"

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන...

10
Mar2019
Public Day- Welivitiya Divithura

Public Day- Welivitiya Divithura

අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත්...

Scroll To Top