ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය

 • වැඩ , සේවා හා සැපයීම් අවශ්‍යතාවය හදුනා ගැනීම
 • වැඩ, සේවා, සැපයුම් සදහා අනුමැතිය ලැබී තිබීම
 • ලන්සු කැදවීමේ ලේඛන සකස් කිරීම හා අනුමත කිරීම
 • ලන්සු ලැබිම හා විවෘත කිරීම
 • ලන්සු ඇගයීම
 • ප්‍රසම්පාදන කමිටු අවසාන නිගමනය
 • අවසාන ප්‍රදානය

මිල ගණන් ලැබී සති දෙකක් ඇතුළත ඇනවුම් කිරීම

 

භාණ්ඩ මිලදී ගෙන අදාල සමිති වලට බෙදා දීම

 • ව්‍යාපෘතිය අනුමත කර ලැබෙන ලිපිය
 • අදාල සමිතිය,සංවිධානය ලියාපදිංචිය තහවුරු කර ගැනීම
 • භාණ්ඩ පිළිබද අදාල සමිතියෙන් අවශ්‍යතාවය පිළිබදව විමසීම
 • භාණ්ඩ මිළදී ගැනීමට ගිනුම් අංශයට දන්වා යැවීම
 • භාණ්ඩ මිලදී ගත් බව ගිණුම් අංශයෙන් දැන්වූ පසු ඒ පිළිබද සමිතිය / ආයතන හා මහජන නියෝජිතයන් දැනුවත් කිරීම
 • භාණ්ඩ අදාල සමිතියට භාර දීම

මිලදී ගෙන දින 15 ක් තුළ දී අදාල සමිතියට භාණ්ඩ රැගෙන යන ලෙස දැන්වීම

News & Events

03
අප්‍රේ2019
Anti narcotic Programm " Bakmaha Diwruma"

Anti narcotic Programm " Bakmaha Diwruma"

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන...

10
මාර්2019
Public Day- Welivitiya Divithura

Public Day- Welivitiya Divithura

අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත්...

Scroll To Top