මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් බක්මහ දිවුරුම ප්‍රතිඥාව ලබාදීම

2019.04.03 දින ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය ඇතුළු සියළුම නිලධාරීන් සහභාගීත්වයෙන් සිදුකරන ලදී.

Bakmaha 3Bakmaha 2Bakmaha 1

අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.03.11 දින වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති මහජන දිනය 

2011.03.11 6  
2019.03.11 2 2019.03.11 3
2019.03.11 4 2019.03.11 5
2019.03.11 1  

 

වැලිවිටිය දිවිතුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නාඹරඅත්ත ග්‍රාම නිළධාරී වසම  සහ අම්පෙගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 40 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද "නිල සෙවන"  කාර්යාල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම පළාත් සභා මන්ත්‍රී අධිනීතීඥ  ගරු ජයන්ත ජයවීර මැතිතුමා ඇතුළු මැති ඇමතිතුමන්ලාගේ සහභාහීත්වයෙන් අභ්‍යන්තර හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමත්‍ය ගරු වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2019.02.18 දින සිදුකරන ලදී.

 192 2  192 4  192 C 3  193 C 2

News & Events

03
ஏப்2019
Anti narcotic Programm " Bakmaha Diwruma"

Anti narcotic Programm " Bakmaha Diwruma"

මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන වෙනුවෙන් සිදු කෙරෙන...

10
மார்2019
Public Day- Welivitiya Divithura

Public Day- Welivitiya Divithura

අභ්‍යන්තර කටයුතු හා ස්වදේශ කටයුතු සහ පළාත්...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top